Etikk

Uavhengighet

Vi tar mål av oss til å være både politisk og økonomisk uavhengig. Vårt lederskap, våre planer og strategier skal være upartiske og uavhengig av regjering, politiske partier og næringsliv.

Når det er sagt er vi en organisasjon for miljø og likestilling, og det anses ikke som brudd på uavhengighet å være tydelig på hvilke parti man til enhver tid måtte mene å ha den beste politikken.

Ansvarlig virksomhet

Vi vil sikre at vår virksomhet er i samsvar med vårt formål om å fremme likestilling og forsvare naturen.

Vi vil ha en åpen prosess på policyvedtak (også for våre partnere der det er aktuelt), tydelige etiske retningslinjer for valg av strategier, samt metoder for å identifisere og behandle interessekonflikter.

Vi søker genuint samarbeid med NGOer og andre organisasjoner som arbeider for likestilling og/eller miljø.

Ikke-diskriminering

Vi verdsetter, respekterer og søker å oppfordre til mangfold, og vi søker upartiskhet og ikke-diskriminering i all vår virksomhet.

Innsyn

Vi forplikter oss til åpenhet og innsyn.

Revisjon

Den årlige økonomiske revisjonen skal være i samsvar med relevante lover.

Nøyaktig informasjon

Når vi presenterer og tolker data og forskning, skal vi følge den alminnelig godkjente standard for teknisk nøyaktighet og ærlighet og bruke referanser til uavhengig forskning.

God styring

Vi vil være lydhøre overfor interessentenes forslag om hvordan vi kan forbedre vårt arbeid og vil oppfordre til innspill.

Etisk pengeinnsamling

Bidragsytere/givere

Vi respekterer givernes rett til å bli informert om saker som de har gitt penger til, til å bli informert om hvordan deres bidrag er brukt, til å ha sitt navn slettet fra postlister, til å bli informert om innsamlernes status og autoritet, og deres rett til anonymitet unntatt i tilfeller der bidraget er av en slik størrelse at det kan stilles spørsmål om vår uavhengighet.

Bruk av givere

Når vi ber om penger skal vi gi en nøyaktig beskrivelse av aktiviteter og behov. Vår praksis skal sikre at donasjonen fremmer organisasjonens formål. Når bidraget gis til spesifikke formål, skal vi takke for giverens bidrag. Når vi ber folk i sin alminnelighet om å gi til en bestemt sak, skal hver enkelt organisasjon ha en plan for hvordan man skal takle eventuelle underskudd eller overskudd, og bekjentgjøre dette som en del av oppfordringen til å gi.

Gaver

Noen bidrag kan bli gitt i form av varer eller tjenester. For å opprettholde vår effektivitet og uavhengighet skal vi derfor registrere og publisere informasjon om eventuelle sponsorer og gi en klar beskrivelse av verdisettingen av bidraget og hvordan dette inngår i regnskapet. Vi skal også sikre at disse gavene bidrar til at vi når vår målsetting.

Mellommenn

Vi søker å sikre at bidrag som søkes indirekte, som for eksempel gjennom en tredjepart, blir anmodet om og mottatt i full overensstemmelse med vår egen praksis. Dette vil normalt skje i form av en skriftlig avtale mellom partene

Evaluering

Vi søker hele tiden å forbedre oss. Evaluering av planer og prosjekter er en målsetning.

Offentlig kritikk

Vi skal være ansvarlige i vår offentlige kritikk av enkeltpersoner og organisasjoner og sikre at kritikk er konstruktiv.

Partnere

Vi erkjenner at organisatorisk integritet også innebærer at vi forsikrer oss om at våre partnere har de samme høye standarder for troverdighet og ansvarlighet, og vi vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at det ikke er noen forbindelser med organisasjoner eller personer som er involvert i uetisk praksis.

Bestikkelser og korrupsjon

Vi har null-toleranse for bestikkelser og korrupsjon.

Respekt for seksuell integritet

Vi fordømmer seksuell utnyttelse, misbruk og enhver form for diskriminering. Vi skal ha en policy i alle planer og aktiviteter som respekterer seksuell integritet og forbyr kjønnsbasert trakassering, seksuell utnyttelse og diskriminering.

Varslere

Alle skal ha mulighet til og oppfordres til å gjøre ledelsen oppmerksom på aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med loven eller med vårt formål og forpliktelser.